Standardvillkor

Standardvillkor
Limunt ApS 
CVR nr. DK15978333

 1. Slutförande av anbud
  1.1 Följande standardvillkor gäller för avtal som ingås med Limunt ApS, CVR-nr 42551961 ("Leverantören").

  1.2 Genom att acceptera avtalet accepterar leverantören också de villkor som gäller för leverantören från tid till annan och som består av detta dokument och eventuella tillägg.

 2. Tjänstens omfattning
  2.1 När avtalet har undertecknats ska de överenskomna tjänsterna tillhandahållas i enlighet med avtalet vid den tidpunkt och på den plats som anges i avtalet.

  2.2 Om inget annat överenskommits gäller avtalet tills båda parter har levererat sina respektive tjänster.

  2.3. Tjänstens detaljerade omfattning och innehåll regleras i avtalet.

 3. Musiker osv.
  3.1 Leverantören använder professionella musiker som anlitas för att tillhandahålla den avtalade tjänsten. Leverantören har rätt att ändra valet av musiker efter avtalets ingående. Leverantören är dock skyldig att informera Kunden om eventuella ändringar i valet av musiker före tillhandahållandet av Tjänsten med tanke på eventuella kommentarer från Kunden. Den sistnämnda skyldigheten gäller dock endast om kunden har diskuterat preferenser för musikern/musikerna i fråga i samband med ingåendet av avtalet.
 4. Ersättning för tjänsten
  4.1 Priset för tjänsten i fråga regleras i avtalet. Priset grundar sig på den specifika tjänstens omfattning och innehåll och avtalas separat i samband med planeringen av det specifika evenemanget.

  4.2 Alla priser är i DKK i Danmark, SEK i Sverige, NOK i Norge om inte annat anges i avtalet. Livemusik är momsbefriad i Danmark, men Limunt tar ut en momspliktig administrationsavgift om 150 DKK exklusive moms per musiker, vilket utgör den momspliktiga delen av det totala priset enligt Avtalet. I Sverige och Norge gäller dansk momslagstiftning för privatkunder medan internationella momsregler (omvänd skattskyldighet) gäller för företag. 

 5. Betalning och fakturering
  5.1 Kunden kommer att faktureras senast 7 dagar efter det att leveransen av tjänsten i fråga har ägt rum i enlighet med det ingångna avtalet.

  5.2 Betalning ska ske i enlighet med informationen på fakturan. Betalningsfristen är 8 dagar från den dag då fakturan skickades till kunden.

  5.3 Kunden ansvarar för att se till att Leverantören har aktuell information för Leverantörens fakturering.

 6. Betalningsstörningar
  6.1 Vid utebliven betalning förbehåller sig leverantören rätten att ta ut en ränta på 2% per månad på det förfallna beloppet. Räntan ska tas ut 30 dagar efter det att fakturan skickats i enlighet med gällande lagstiftning.

  6.2 Leverantören förbehåller sig också rätten att ta ut en påminnelseavgift på 100,00 DKK per påminnelse och, i affärsärenden, en ersättningsavgift på 310,00 DKK.

  6.3 Vid fortsatt försummelse kommer Leverantören att påföra inkassokostnader i enlighet med relevanta bestämmelser i dansk lag.

 7. Leverantörens leverans av tjänsten
  7.1 Leverantören åtar sig att utföra varje Tjänst med vederbörlig omsorg och skicklighet och på en hög professionell nivå i enlighet med beskrivningen av den aktuella Tjänsten och ska sträva efter att uppnå en hög grad av tillfredsställelse hos Kunden.
 8. Klagomål och rätt till uppsägning
  8.1 Om en tjänst inte lever upp till vad som har avtalats ska kunden klaga så snart han/hon upptäcker det aktuella problemet och senast innan tjänsten slutligen levereras. Klagomålen gäller endast valet av konstellation av musiker och antalet musiker som anlitas enligt avtalet. Klagomål kan inte riktas mot de enskilda musikernas prestationer och leverans av tjänsten, se även punkt 9.

  8.2 Kunden får inte i något fall klaga på omständigheter som ligger utanför leverantörens kontroll, se även punkt 9. Leverantören är således inte skyldig att avhjälpa fel/missförhållanden som kan bero på lokalfaciliteter, platsbrist, avsaknad av elinstallationer eller fel i elinstallationer etc. som kan påverka den Tjänst som Leverantören tillhandahåller, men som ligger utanför Leverantörens kontroll och som kan strida mot den information som Kunden har lämnat till Leverantören.

  8.3 När avtalet har ingåtts kan avtalet och dess bilagor hävas inom 7 dagar. Därefter kan avtalet inte längre hävas utan måste sägas upp i enlighet med vad som anges i avtalet och dessa villkor, punkt 12. Utgångspunkten här är att avtalet och dess bilagor inte kan sägas upp/avbrytas efter det att avtalet har ingåtts. Om ett avtal om leverans av en tjänst har ingåtts med mindre än 14 dagars uppsägningstid för leverans kan kunden inte säga upp avtalet.

 9. Garantier, ansvar, skyldigheter och andra frågor
  9.1 Leverantören är inte ansvarig för indirekta förluster och följdskador som kunden kan drabbas av i samband med tillhandahållandet av tjänsten. Detta gäller till exempel förlust av omsättning, förlust av vinst, rörelseförlust, krav från tredje part eller förlust av goodwill.

  9.2 Leverantören ska under inga omständigheter, oavsett omständigheterna, vara ansvarig för förlust av förväntad vinst eller någon annan form av indirekt, specifikt dokumenterad tillfällig förlust eller följdförlust som uppstår till följd av eller i samband med tillhandahållandet av tjänsten.

  9.3 Leverantören gör förbehåll för force majeure. Därutöver finns även fel och brister som ligger utanför leverantörens ansvarsområde. I dessa fall är Leverantören således befriad från ansvar.

  9.4 Leverantören är inte ansvarig för felaktig planering av kunden som kan leda till att Tjänstens varaktighet är kortare än vad som anges i avtalet. Ingen minskning av det överenskomna priset ska göras till följd av detta.

  9.5 Om kunden även kan använda sig av andra leverantörer av liknande tjänster som erbjuds av leverantören, kan leverantören inte hållas ansvarig för någon förlust, direkt eller indirekt, som kan uppstå till följd av en tjänst där andra än leverantören har tillhandahållit tjänsten, med undantag för tjänster som tillhandahållits genom leverantörens bistånd och som specifikt kan tillskrivas leverantören.

  9.6 Om kunden, trots ovanstående ansvarsbegränsningar, kan göra ett berättigat anspråk, får detta inte i något fall överstiga ersättningen för tjänsten.

  9.7 Det är Kundens ansvar att se till att Leverantören är tillräckligt informerad om Kundens omständigheter och att dessa alltid är uppdaterade så att Tjänsten kan tillhandahållas i enlighet med Avtalet. Om en ändring av Tjänsten skulle bero på bristande information från Kundens sida ska Leverantören inte vara ansvarig för någon direkt eller indirekt förlust som kan uppstå på grund av den bristande informationen. Ingen sänkning av det pris som anges i avtalet ska göras till följd av felaktig information från kunden, vilket kan leda till en försämring av den överenskomna tjänsten.

  9.8 Kunden ska samarbeta lojalt för att säkerställa att tjänsten kan levereras enligt överenskommelse, inklusive uppfyllandet av de skyldigheter som anges i avtalet och tillhörande bilagor.

  9.9 Kunden är skyldig att hålla Leverantören informerad och uppdaterad om eventuella ändringar av kundens kontaktuppgifter.

 10. Tilläggsförmåner m.m.
  10.1 Om det finns tjänster som inte ingår i det ingångna avtalet kommer leverantören att ange priserna separat om tjänsten ska betalas av kunden. Information kommer också att ges om eventuella andra kostnader som kan vara förknippade med detta.

  10.2 Eventuell licensbetalning eller andra avgifter/betalningar ska regleras separat utöver den tjänst som leverantören tillhandahåller.

 11. (Immateriella) rättigheter
  11.1 Om Leverantören kan komma att producera produkter som kan skyddas av immateriella rättigheter i samband med tillhandahållandet av tjänsten ska all äganderätt till dessa tillhöra Leverantören.

  11.2 Leverantören förbehåller sig rätten att visa och marknadsföra den tjänst som tillhandahålls för kunden och det faktum att leverantören tillhandahåller tjänster till kunden i fråga om kunden är ett företag. Marknadsföring kan ske på Leverantörens egna plattformar, digitala kanaler och i Leverantörens marknadsföringsmaterial i allmänhet, inklusive användning av Kundens logotyp, om inte annat separat avtalats.

 12. Uppsägning av avtalet
  12.1 Efter det att avtalet i fråga har ingåtts får kunden inte säga upp avtalet, utöver den uppsägningsrätt som gäller inom 7 dagar från det att avtalet har ingåtts. Kunden är då skyldig att betala hela priset för tjänsten. Om Kunden önskar flytta leveransen av Tjänsten till ett annat datum ska Leverantören sträva efter att uppfylla Kundens önskemål, men om detta visar sig vara omöjligt är Kunden skyldig att betala för Tjänsten, oavsett om Tjänsten inte används.

  12.2 Leverantören får inte heller säga upp avtalet efter att det har ingåtts och är därmed skyldig att tillhandahålla tjänsten i enlighet med avtalet.

 13. Standard
  13.1 I händelse av väsentlig överträdelse har en part rätt till ersättning i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag, se dock punkt 9 om begränsningar av leverantörens ansvar.
 14. Tvister och tillämplig lag
  14.1 Om en tvist uppstår mellan parterna ska den lösas i godo.

  14.2 Om tvisten inte har lösts i godo inom fyra veckor efter det att båda parter fått kännedom om tvisten, kan endera parten väcka talan i civilrättslig instans. Behörighet i detta avseende ska vara entreprenörens vid varje tidpunkt registrerade säte.

  14.3 Dessa villkor och samarbetsavtalet i allmänhet regleras av dansk lag.

Senast reviderad den 03.01.2023