Standard vilkår og betingelser

Standard vilkår og betingelser
Limunt ApS 
Org. Nr: 929 602 579

 1. Legge inn et tilbud
  1.1 Følgende standardvilkår gjelder for avtaler som inngås med Limunt NO, C/O Capella Booking AS, Org. Nr: 929 602 579 ("Leverandøren").

  1.2 Ved å akseptere Avtalen aksepterer Leverandøren også de til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser for Leverandøren, som består av dette dokumentet med eventuelle tillegg.

 2. Tjenestens omfang
  2.1 Etter at Avtalen er signert, skal de avtalte tjenestene leveres i henhold til Avtalen til den tid og på det sted som er angitt i Avtalen.

  2.2 Med mindre annet er avtalt, løper Avtalen til begge Parter har levert sine respektive tjenester.

  2.3 Tjenestens detaljerte omfang og innhold er regulert i Avtalen.

 3. Musikere osv.
  3.1 Leverandøren benytter profesjonelle musikere som leies inn for levering av den avtalte tjenesten. Leverandøren har rett til å endre valget av musikere etter avtaleinngåelsen. Leverandøren er imidlertid forpliktet til å informere Kunden om eventuelle endringer i valg av musikere før levering av Tjenesten med tanke på eventuelle kommentarer fra Kunden. Sistnevnte forpliktelse gjelder imidlertid kun dersom Kunden har diskutert preferanser for den eller de aktuelle musikerne i forbindelse med avtaleinngåelsen.
 4. Vederlag for tjenesten
  4.1 Prisen for den aktuelle tjenesten er regulert i avtalen. Prisen er basert på den konkrete tjenestens omfang og innhold og avtales separat i forbindelse med planleggingen av det konkrete arrangementet.

  4.2 Alle priser er i DKK i Danmark, SEK i Sverige og NOK i Norge, med mindre annet er angitt i avtalen. Levende musikk er fritatt for merverdiavgift i Danmark, men Limunt tar et merverdiavgiftspliktig administrasjonsgebyr på 150 DKK ekskl. mva. per musiker, som utgjør den merverdiavgiftspliktige delen av den totale prisen i henhold til avtalen. I Sverige og Norge gjelder dansk merverdiavgiftslovgivning for privatkunder, mens internasjonale merverdiavgiftsregler (omvendt betalingsplikt) gjelder for selskaper. 

 5. Betaling og fakturering
  5.1 Kunden vil bli fakturert senest 7 dager etter at levering av den aktuelle Tjenesten har funnet sted i henhold til Avtalen.

  5.2 Betaling skal skje i henhold til opplysningene på fakturaen. Betalingsfristen er 8 dager fra fakturadato til Kunden.

  5.3 Kunden er ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid er i besittelse av oppdatert informasjon for Leverandørens fakturering.

 6. Betalingsmislighold
  6.1 Ved betalingsmislighold forbeholder Leverandøren seg retten til å kreve en rente på 2% på fordringen per måned. Renten vil bli belastet 30 dager etter at fakturaen er sendt i henhold til gjeldende lovgivning.

  6.2 Leverandøren forbeholder seg også retten til å pålegge et purregebyr på 35,00 NOK per purring, og i forretningssaker et kompensasjonsgebyr på NOK 460,00.

  6.3 Ved fortsatt mislighold vil Leverandøren pålegge inkassoomkostninger i henhold til gjeldende norsk lov.

 7. Leverandørens levering av tjenesten
  7.1 Leverandøren forplikter seg til å utføre hver enkelt Tjeneste med omhu og dyktighet og på et høyt faglig nivå, i samsvar med beskrivelsen av den aktuelle Tjenesten, og skal bestrebe seg på å oppnå en høy grad av kundetilfredshet.
 8. Klager og angrerett
  8.1 Dersom en tjeneste ikke lever opp til avtalen, må Kunden reklamere så snart forholdet oppdages og senest før Tjenesten er endelig levert. Reklamasjoner gjelder kun valg av musikerkonstellasjon og antall innleide musikere i henhold til avtalen. Det kan ikke reklameres på den enkelte musikers utførelse og levering av Tjenesten, se også punkt 9.

  8.2 Kunden kan ikke under noen omstendighet reklamere på forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll, jf. også punkt 9. Leverandøren er dermed ikke forpliktet til å utbedre feil/mangler som kan skyldes lokaleforhold, plassmangel, mangel på elektriske installasjoner eller feil i elektriske installasjoner etc. som kan påvirke Tjenesten som Leverandøren leverer, men som ligger utenfor Leverandørens kontroll og som kan være i strid med de opplysninger Kunden har gitt Leverandøren.

  8.3 Når Avtalen er inngått, kan Avtalen med vedlegg sies opp innen 7 dager. Deretter kan Avtalen ikke sies opp og må sies opp i samsvar med det som fremgår av Avtalen og disse vilkårene, punkt 12. Utgangspunktet her er at Avtalen og dens bilag ikke kan sies opp/avbestilles etter at Avtalen er inngått. Dersom en avtale om levering av en tjeneste er inngått med mindre enn 14 dagers varsel for levering, kan Kunden ikke si opp avtalen.

 9. Garantier, ansvar, forpliktelser og andre forhold
  9.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader som Kunden måtte lide i forbindelse med levering av Tjenesten. Dette gjelder for eksempel tap av omsetning, tapt fortjeneste, driftstap, krav fra tredjepart eller tap av velvilje.

  9.2 Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap av forventet fortjeneste eller andre former for indirekte, spesifikt dokumenterte tilfeldige tap eller følgetap som oppstår som følge av eller i forbindelse med levering av Tjenesten.

  9.3 Leverandøren tar forbehold om force majeure. I tillegg forekommer det også feil og mangler som ligger utenfor Leverandørens ansvarsområde. I disse tilfellene er leverandøren derfor ikke ansvarlig.

  9.4 Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle feilplanlegging som kan medføre at Tjenestens varighet blir kortere enn angitt i Avtalen. Det skal ikke gis noen reduksjon i avtalt pris som følge av dette.

  9.5 Dersom Kunden også kan benytte andre leverandører av tilsvarende tjenester som Leverandøren tilbyr, kan Leverandøren ikke holdes ansvarlig for tap, direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av en tjeneste der andre enn Leverandøren har levert tjenesten, med unntak av tjenester som er levert i kraft av Leverandørens bistand og som spesifikt kan tilskrives Leverandøren.

  9.6 Dersom Kunden, til tross for ovennevnte ansvarsbegrensninger, måtte fremme et berettiget krav, kan dette ikke i noe tilfelle overstige vederlaget for Tjenesten.

  9.7 Det er Kundens ansvar å sørge for at Leverandøren er tilstrekkelig informert om Kundens forhold og at disse til enhver tid er oppdatert slik at Tjenesten kan leveres i henhold til Avtalen. Dersom endringer i Tjenesten skyldes manglende informasjon fra Kundens side, er Leverandøren fritatt for ansvar for både direkte og indirekte tap som følge av manglende informasjon. Det skal ikke foretas noen reduksjon i den pris som er angitt i Avtalen som følge av at Kunden har gitt feilaktige opplysninger som kan medføre en forringelse av den avtalte Tjenesten.

  9.8 Kunden skal lojalt bidra til levering av Tjenesten som avtalt, herunder oppfylle de forpliktelser som fremgår av Avtalen og tilhørende bilag.

  9.9 Kunden er forpliktet til å holde Leverandøren informert og oppdatert om eventuelle endringer i Kundens kontaktinformasjon.

 10. Tilleggstjenester m.m.
  10.1 Dersom det er tjenester som ikke er en del av den inngåtte Avtalen, vil Leverandøren oppgi priser separat dersom tjenesten skal betales av Kunden. Det vil også bli opplyst om eventuelle andre kostnader som kan være forbundet med dette.

  10.2 Eventuell lisensbetaling eller andre avgifter/betalinger skal gjøres opp separat i tillegg til tjenesten som leveres av Leverandøren.

 11. (Immaterielle) rettigheter
  11.1 Dersom Leverandøren i forbindelse med leveringen av tjenesten produserer produkter som kan være beskyttet av immaterielle rettigheter, skal all eiendomsrett til slike produkter tilhøre Leverandøren.

  11.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å vise og markedsføre Tjenesten som leveres til Kunden og det faktum at Leverandøren leverer tjenester til den aktuelle Kunden dersom Kunden er en virksomhet. Markedsføringen kan skje på Leverandørens egne plattformer, digitale kanaler og i Leverandørens markedsføringsmateriale for øvrig, herunder bruk av Kundens logo, med mindre annet er særskilt avtalt.

 12. Avbestilling
  12.1 Etter inngåelsen av den aktuelle Avtalen kan Kunden ikke si opp Avtalen utover angreretten på 7 dager fra inngåelsen av Avtalen. Kunden er da forpliktet til å betale full pris for Tjenesten. Dersom Kunden ønsker å flytte leveringen av Tjenesten til et annet tidspunkt, vil Leverandøren forsøke å etterkomme Kundens ønske, men dersom dette viser seg umulig, er Kunden forpliktet til å betale for Tjenesten, uavhengig av at Tjenesten ikke benyttes.

  12.2 Leverandøren kan heller ikke si opp Avtalen etter at den er inngått og er dermed forpliktet til å levere Tjenesten i henhold til Avtalen.

 13. Kontraktsbrudd
  13.1 Ved vesentlig mislighold har en Part rett til erstatning etter den norske rett sine alminnelige regler, jf. dog punkt 9 om begrensninger i Leverandørens ansvar.
 14. Tvister og lovvalg
  14.1 Hvis det oppstår en tvist mellom partene, skal den løses i minnelighet.

  14.2 Hvis tvisten ikke løses i minnelighet innen 4 uker etter at tvisten er blitt kjent for begge parter, kan hver av partene bringe saken inn for de sivile domstolene. Verneting i denne forbindelse er Leverandørens til enhver tid gjeldende forretningskontor.

  14.3 Disse vilkårene og samarbeidsavtalen generelt er underlagt norsk rett.

Sist revidert 01.12.2023